Angol verzió - English versionVáltás akadálymentes nézetreRSS csatorna

Aktualitások

Hírek
Sajtóközlemények

Klaszterfejlesztés

EU logó
Banner
Címlap Tranzitgazdasági Iroda
Tranzitgazdasági Iroda Nyomtat Email

Uniós, és hazai energetikai, környezetvédelmi, közlekedési szakértők tanulmányaiban megjelenő, általánosan elfogadott megállapítás szerint az előttünk álló feladatok egyik kiemelt területe az energia felhasználás racionalizálása és ezzel szoros összefüggésben az élhető környezet fenntartásának hosszú távú biztosítása. Az e témában született tanulmányok, szakmai publikációk szinte kivétel nélkül kiemelik a közlekedési ágazat energiafelhasználására és környezetterhelésére vonatkozó adatokat, és rámutatnak, hogy az erősen a közúti áruszállítás javára eltolódott áruszállítási eloszlás módosításával, azaz az áruforgalom közútról vasútra, vagy vízi útra terelésével az energiafelhasználás racionalizálása, a környezetvédelem, különösen a fosszilis energia felhasználás csökkentése tárgyában és az élhetőbb biztonságosabb lakókörnyezet kialakítása érdekében jelentős lépést lehet tenni.
Ezek a gondolatok megjelentek az EU stratégiai dokumentumaiban és az Új Széchenyi Tervben is.
 
Az Új Széchenyi Terv 7. fejezete a Közlekedésfejlesztési Program kiemelten foglalkozik a vasúti áruszállítás pozícióinak javításával, célul tűzi ki a közúti és vasúti áruszállítás közötti munkamegosztásban tapasztalható kedvezőtlen trendek megváltoztatását, és 2020-ig a vasúti áruszállítás arányának legalább 20%-ra való növelését. (A Közlekedés Tudományi Intézet (KTI) és a Nemzeti Közlekedési Hatóság adatait elemezve azt láthatjuk, hogy míg 1990-ben a 40%-ot is meghaladta a vasúti szállítás részaránya, ez 2009. végére 14 % körülire csökkent.) Az ÚSZT fenti célok elérése érdekében meghirdette az „Az intermodális közlekedési és logisztikai fejlesztés” alprogramját. Ez az alprogram komplex módon közelítve a problémát hálózati és logisztikai fejlesztésekkel, közpolitikai eszközökkel, és innovatív eljárások bevezetésével kívánja a fentiek szerinti célkitűzéseit elérni. Az alprogram jelentős hangsúllyal említi a kíséretlen (alapvetően konténeres) kombinált szállítás támogatását, azt kiszolgáló vasúti és belvízi hajózási hálózatok fejlesztését, és ezzel párhuzamosan a közúti úthasználati díj rendszer megerősítést, a használó fizet elv érvényesítését.
 
A MAG-Magyar Gazdaságfejlesztési központ Zrt. Tranzitgazdasági Irodájának feladata, az áruszállítási területén megfogalmazódó Uniós, illetve hazai stratégiai dokumentumokban meghatározott célkitűzések megvalósulását proaktív módon elősegítse, a támogatási források felhasználásának hatékonyságát javítsa.
 
Ez a feladat összetett, több terület és több szereplő tevékenységének koordinálásával valósítható meg. Tevékenysége során a MAG Tranzitgazdasági Iroda: 
  • Figyelemmel kíséri az áruszállítási módok közösségi és nemzeti szabályozói változását
  • Döntés előkészítő anyagokat állít össze a tranzitgazdaság kialakításával összefüggő támogatási kérdésekben
  • Koordinálja a támogatási intézményrendszer munkáját
  • Szervezi a nemzetközi pályázatokban résztvevő konzorciumokat
  • Összehangolja a különböző szakmai szervezetek munkáját
  • Javaslatokat fogalmaz meg az áruszállítási iparág versenyhelyzetének helyre- állításával összefüggésben
  • Támogatja a programmal kapcsolatos kommunikációt
Az ÚSZT-ben foglalt célkitűzések megvalósítása kiemelt koordinációs feladatokat jelent az Iroda számára alábbi területeken és összefüggésekben:
Támogatáspolitikai terület
Az uniós léptékű vasúti áruszállítást támogató feladatok (913/2010. EU rendelet) és az ÚSZT-ben megfogalmazott célok egy összefüggő, de több támogatási projekt segítségével megvalósuló vasútfejlesztési koncepciót vázolnak fel.
► Biztosítani kell, hogy a pályázati kiírások készítése szakmailag kompetens módon, vasúti áruszállítás fejlesztési feladatok összefüggéseinek ismeretében kerüljön sor.
► El kell kerülni a támogatások közötti párhuzamosságokat, ugyanakkor ki kell használni a különböző pályázatok közötti szinergikus hatásokat, és ki kell használni a közvetlen EU támogatásokban rejlő lehetőségeket
► A támogatási döntések megalapozása, a támogatott projektek biztonságának növelése igényli a rendszerszerű garanciák kiépítését
Állami, közigazgatási terület
Biztosítani kell a közúti és vasúti áruszállítás közötti versenyhelyzet helyreállítását!
► A közúti szállítás „termék díjának” bevezetése, a használattal, környezetszennyezéssel, stb. arányos úthasználati díjfizetés
► A balesetek számának csökkentése érdekében a közúti kamion forgalom korlátozása (a pihenő és ünnepnapokon nem közlekedhetnek kamionok, illetve kamion autópályán csak a külső sávban haladhat)
► A vasút áruszállítási lehetőségeinek közúti áruszállítással arányos fejlesztése, az áruszállítás gyorsításához szükséges műszaki megoldások kialakításának ösztönzése, műszaki fejlesztés támogatása
 
Társadalmi szintű szemléletformálással összefüggő területek
A környezettudatos gondolkodás kiterjesztése az áruszállítás területére is. Ha ez a gondolkodásmód teret nyer, és emellett bizonyítható a vasúti áruszállítás versenyképessége is úgy az áru tulajdonosok könnyebben motiválhatóak a vasúti áruszállítási lehetőség jelenleginél magasabb szintű igénybevételére!
► Az áruszállítási verseny szempontjai közé kell illeszteni a mostanában növekvő figyelmet kapó „fair trade” elveket, jelenjenek meg a vasúti áruszállítás társadalmi értékei.
► A fő áru tulajdonosok azonosítása áruszállítási útvonalanként (ez összefügg a 913/2010 EU rendeletben foglalt feladatok teljesítésével is)
► Az áru tulajdonosok számára bizonyítani kell a vasúti áruszállítás versenyképességét a közúti áruszállítással szemben (mérésekkel, új műszaki szervezési megoldásokkal, költség és idő kalkulációkkal) 
Együttműködés területe
A vasúti áruszállítási mód térnyerése, a vasúti infrastruktúra célszerű fejlesztése, ehhez kapcsolódóan a vasúti áruszállítás szervezésének újragondolása olyan feladat, amely sikeresen csak az érintettek együttműködésével valósítható meg.
► A áruszállítással kapcsolatos kérdésekben – az érintett szereplők bevonásával - szakmai egyeztető fórumot működtet.
Az áru áramlás dinamikájának európai léptékű vizsgálata, az vasúti áruszállítás problémás pontjainak azonosítása, beavatkozási pontok kijelölése, az áruáramlást biztosító műszaki és szervezési megoldások kidolgozása, eredmények megjelenítése a pályázati kiírásokban.
► Támogatja a megfelelő minőségi pályázatok elkészítését, és projektek céloknak megfelelő megvalósítását
► Képviseli és népszerűsíti a tranzitgazdaság kialakítását célzó programot 
 
 [ Vissza ]